_______________________________________________________

Кафедра інформаційної діяльності
_____________________________________________________________
Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6
Телефон: (097) 989-25-53
E-mail: [email protected]Завідувач кафедри - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент В’ячеслав Кудлай


Кафедра інформаційної діяльності МДУ створена на базі факультету філології та масових комунікацій у 2021 році у результаті реструктуризації кафедри культурології та інформаційної діяльності. Кафедра забезпечує підготовку фахівців-документознавців, які з 2003 року навчалися за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». В 2006 році було розпочато підготовку студентів за двома спеціалізаціями: «Інформаційно-документне забезпечення управління» та «Документно-інформаційні системи». З 2007 року ліцензовано, а у 2008 році акредитовано підготовку спеціалістів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». В 2008 році ліцензовано, а в 2009 акредитовано підготовку магістрів за спеціальністю Документознавство та інформаційна діяльність, що забезпечило можливість здійснення підготовки за повним циклом: бакалавр, спеціаліст, магістр. Нині відповідно до нового переліку спеціальностей документознавців готують в межах спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». З 2021 року розпочато підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 029 за освітньою програмою «Документознавство, керування документаційними процесами».

Отже, сьогодні кафедра інформаційної діяльності Маріупольського державного університету здійснює підготовку фахівців у галузі «Культура та мистецтво»:

ОС «Бакалавр»:
- 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОС «Магістр»:
- 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Випускники спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» можуть обіймати посади згідно отриманої кваліфікації: організатора інформаційної діяльності, менеджера інформаційних систем, інспектора відділу кадрів, менеджера з підбору, забезпечення і використання персоналу, організатора діловодства, референта, помічника керівника в установах різної форми власності, офіс-менеджера компанії інформаційно-аналітичного спрямування, відповідального за інформаційне обслуговування керівництва; спеціаліста у галузі науково-технічної інформації, архівної та бібліотечної справи, музеєзнавства, документознавства, керуючого справами, секретаря адміністративних органів, асоціацій, союзів, федерацій, hr-менеджера, фахівця з керування документаційними процесами.

Навчальний процес проходить в аудиторіях, обладнаних сучасною технікою з необхідним програмним забезпеченням.

Студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проходять практику на базі провідних підприємств, установ та організацій міста Маріуполя.

Навчальним планом спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» передбачені практики (наскрізна програма практики ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»):
- навчальна (ознайомча) практика;
- навчальна (комп’ютерно-технологічна) практика;
- виробнича (інформаційно-аналітична) практика;
- виробнича (комплексна) практика;
- асистентська практика;
- науково-дослідна практика.

На кафедрі інформаційної діяльності працює 5 викладачів, з яких 100% мають науковий ступінь.
Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри спрямована на дослідження науково-дослідної теми «Фахова підготовка в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах реалізації стратегії сталого розвитку українського суспільства» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ номер 0119U001315, 2019-2022 рр.).

Апробація теоретичних аспектів дослідження відбулася на комунікативних заходах кафедри: науково-практичній конференції викладачів МДУ, всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен бібліотек в сучасному світі» та круглих столах, зокрема, «Архівна справа на межі тисячоліть».

Впровадження результатів дослідження відбулося в межах проведення курсів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників «Бібліотека в умовах інформаційного суспільства», «Комунікація та взаємодія державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на публічній службі».

Публікаційна активність кафедри інформаційної діяльності представлена у профілі Google Академія.

Залучено студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» до наукової роботи:
- діяльність наукового товариства «Контент»;
- організація і проведення 1-го туру й підготовка студентів до участі у 2-му турі Всеукраїнської олімпіади з документознавства;
- підготовка наукових робіт до участі в конкурсі студентських наукових робіт;
- Декада студентської науки МДУ.

Для безперервного покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами на кафедрі інформаційної діяльності запровадження анкетування для: студентів, випускників та роботодавців.


Партнери кафедри:

- Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
- Київський національний університет культури і мистецтв (угода)
- Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв
- Національний транспортний університет (угода)
- Одеського національного політехнічного університету
- Приазовський державний технічний університет
- Рівненський державний гуманітарний університет (угода)
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (угода)
- Українська асоціація дослідників освіти
- Університет Collegium Civitas м. Варшава, Польща
- Харківська державна академія культури (угода)
- Центральна міська бібліотека міста Маріуполя імені В.Г. Короленка


Роботадавці:

- Відділ з договірної роботи управління справами адміністрації ПрАТ «МК «Азовсталь» (контактна особа Бабошко Інна Сергіївна)
- Архівний відділ Маріупольської міської ради (контактна особа Волкодав Тамара Вікторівна)
- Донецька обласна бібліотека для дітей (договір)
- Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (договір)
- Центр подорожей «ШИК ТУР» (договір)
- Центральна бібліотечна система ім. В.Г. Короленка (контактна особа Лісогор Вікторія Олександрівна) (відгук на ОПП 034 Культурологія) (договір)

uCoz